Етични норми

Като декларираме, че етичното поведение е отличителният белег за професионализъм, ТОНИ КОНСУЛТ ООД, приемаме следните принципи и ценности на професионално поведение:

Професионализъм и законност - съблюдаването и спазването на законите, регулиращи извършваната от фирмата дейност от висококвалифициран персонал и услуги от най-високо качество.

Уважение към клиентите в съответствие с принципите на доверие, равнопоставено отношение, обективност и безпристрастност.

В основата на всички договорни отношения и връзки с клиентите на фирмата са заложени принципите на коректност, професионализъм и най-висока степен на сътрудничество. Сред основните отговорности на персонала са проучване и осигуряване на удовлетворението на клиента, както и постоянно подобрение на продажбените и сервизни дейности;   

Придавайки първостепенна важност на спазването на стандартите за високо качество по отношение на предоставяните услуги, Дружеството отхвърля всякакви действия, насочени към забавяне на процесите.

Прозрачност - като част от нашите усилия за предоставяне на точна, честна, навременна, редовна, надеждна и достъпна информация относно структурата на управление и финансовите резултати.

Лоялност - Сътрудничеството с договорни партньори и доставчици е неразривна част от ежедневните дейности на фирмата. По тази причина от особено значение са принципите на безпристрастност и взаимно уважение при контактуването с тях, даването на ясни указания по отношение на поставените задачи и заплащане на дължимите суми;

Изборът на сътрудници и доставчици трябва да се основава на ясни и не дискриминиращи процедури. Дружеството се позовава единствено на критерии, базирани на конкурентоспособността и качеството на предлаганите от потенциалните партньори продукти и услуги, както и на съобразяването им с етичните норми, изложени в Етичния кодекс на Дружеството.

Поведение, недопускащо прояви на корупция - задължение е на всички наши служители, на всички нива, да се придържат към принципите за коректност и морал, точното спазване на законите на РБ, както в контактите си с клиенти и партньори, така и с всички институции в страната при личните си служебни взаимоотношения.

Конфиденциалност - Дружеството гарантира конфиденциалността при използването и съхранението на предоставената лична информация съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Наредба №1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

Конкуренция - Дружеството е за лоялна и законна  конкуренция и очаква от служителите си почтеност и коректност в отношенията с партньорите и конкурентите.   Не се допуска използването на информация, придобита по неофициални пътища, в контекста на честна и лоялна конкуренция при продажби и комуникация на цени

Здравеопазване и околна среда  -  Главен ангажимент е опазването на околната среда като първостепенен актив. За тази цел всички решения и дейности се съобразяват с изискванията за опазване на околната среда, не само на действащото законодателство, но и с последните тенденции в научните изследвания и най-добрите практики в тази област.