Въпроси и отговори

Каква е първоначалната вноска и какво представлява тя?

Първоначалната вноска е 20% от стойността за лизинг, в зависимост от лизинговия продукт и условията по него, при желание и възможност от страна на лизингополучателя, тя може да бъде и по-голяма. Първоначалната вноска представлява личното участие на клиента в сделката. Върху нея не се начислява лихва. Тя се заплаща при подписване на договор за лизинг, като плащането е условие за стартирането на договора.

 

Възможно ли е кандидатстването за лизинг при наличие на банков кредит?

Да, достатъчно е нашите специалисти да оценят положително Вашата платежоспособност.

 

Дължи ли се такса, за да бъде разгледано искането ми за лизинг?

Клиентите ни не заплащат такси за разглеждане на искане за лизинг.

 

Как се заплащат вноските по лизинга

За да платите месечната си вноска по договор за финансов лизинг следвайте следните стъпки:

 1. Избирате банков клон, от който да преведете месечната си вноска.
 2. Попълвате вносна бележка (платежно нареждане) със следните данни:
 • IBAN: Посочения в договорa за финансов лизинг;
 • банка: Посочена в договорa за финансов лизинг;
 • получател: Име на лизингодателя;
 • наредител: Име на лизингополучателя;
 • основание за плащане: № на лизингов договор и периода за който се отнася вноската;
 1. Запазете копието на вносната бележка (платежното нареждане).

 

Ако лизингополучателят е заплатил аванс на доставчика, може ли авансът да бъде признат като първоначална вноска?

Не. Платеният аванс към доставчика не може да бъде признат за първоначална вноска. По правило в тези случаи доставчикът връща аванса на клиента и той съответно заплаща първоначалната вноска на лизингодателя.

 

Какво трябва да се направи при забравено или пропуснато плащане на месечна вноска

 1. Свързвате се със служител на „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД, за да съобщите за закъснението;
 2. При обаждането е необходимо да съобщите:

          - номера на лизингов договор или регистрационен номер на лизингования автомобил;

          -  името на лизингополучателя;

 1. Уведомете ни кога точно ще заплатите закъснялата месечна вноска;
 2. Преведете вноската.

* При забава на плащане на която и да е от дължимите по договора месечни лизингови вноски, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ неустойка за периода на просрочието. Неустойката се изчислява върху размера на съответната просрочена сума.

 

Може ли активът да бъде изплатен предсрочно?

Да, „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД предоставя възможност за предварително изкупуване на актива, предмет на лизинговия договор, преди изтичането на срока на договора. За целта Лизингополучателят следва писмено да уведоми „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД. Лизингополучателят трябва да изплати пълния размер на остатъка по главницата съгласно погасителния план, както и неустойка, както е предвидено в лизинговия договор.

 

Какво е необходимо, за да се управлява лизинговия автомобил в ЧУЖБИНА

За да може да се излезе с лизингования автомобил в чужбина е необходимо да има нотариално заверено пълномощно за чужбина, издадено от „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД и сертификат „Зелена карта”, важащ за съответните държави, през които ще се преминава:

При преминаване през т.нар. страни с повишен риск (Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания, Косово, Украйна, Молдова, Грузия, Русия, Беларус, Афганистан, Армения), е необходимо да бъде издаден добавък към полица „Каско на МПС“, за който се заплаща допълнително.

 

Кой извършва задължителния годишен технически преглед?

Ангажиментът за преминаване на годишен технически преглед е изцяло на клиента като ползвател на автомобила.

Необходими документи – свържете се с нас, за да Ви предоставим:

Копие на Свидетелство за регистрация на МПС част 1 (голям талон);

Удостоверение за платен данък ПС – необходимо е да заплатите сумата, преди да получите документа.

 

Какво се прави при загубен/откраднат малък талон/регистрационни табели?

Необходимо е да се уведомят органите на МВР, които ще издадат и предоставят Удостоверение за настъпило събитие, както и „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД. Наш служител ще пререгистрира автомобила след предоставянето му в КАТ от ваша страна. Държавните такси по пререгистрация са за сметка на лизингополучателя.

 

Какво се прави при настъпило застрахователно събитие (частична щета, пожар, кражба)?

При щета на пътя е необходимо незабавно да се уведоми застрахователната компания, като за целта трябва да се представи протокол за ПТП, издаден от КАТ. В констативния протокол трябва да са отбелязани видимите щети по автомобила, както и липса на употреба от водача на алкохол или упойващи вещества. Застрахователят трябва да извърши оглед на пострадалия автомобил във вида непосредствено след настъпване на инцидента. Не предприемайте никакви действия по отстраняване на щетите преди огледа.

При щета на паркинг е необходимо в срок от 3 (три) дни да се уведоми застрахователната компания.

При пожар или кражба на автомобила е необходимо в срок от 24 часа да се уведомят органите на МВР, застрахователната компания и „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД.

Телефоните, на които можете да се свържете със застрахователните компании, са изписани на самите полици.

ВАЖНО!!!

Не оставяйте при напускане на МПС ключове, свидетелството за регистрация на МПС, дистанционни за алармата и имобилайзера, застрахователни полици, панел на радиокасетофона - вътре или вън от МПС без контрол – неспазването на това изискване води до отказ за изплащане на претенцията.

 

Какви са данъчните стимули при сключване на договор за лизинг?

При финансовия лизинг, въпреки че юридически активът е собственост на лизингодателя и се регистрира на негово име, след приемо-предаването му лизингованият актив се завежда в баланса на фирмата и се начисляват амортизации.